HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » The cult believes that Tr... » Reply #20

Response to kentuck (Original post)

Sat Jun 11, 2022, 09:46 AM

20. Plus in 2020, huge rallies in the middle of a deadly pandemic

Our side was smart enough to not do that. Biden didnít even have rallies for that reason.

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 36 replies Author Time Post
kentuck Jun 2022 OP
secondwind Jun 2022 #1
underpants Jun 2022 #3
2naSalit Jun 2022 #28
gab13by13 Jun 2022 #2
mikeysnot Jun 2022 #4
kentuck Jun 2022 #6
paleotn Jun 2022 #9
keithbvadu2 Jun 2022 #21
Diamond_Dog Jun 2022 #5
Dread Pirate Roberts Jun 2022 #24
sinkingfeeling Jun 2022 #7
Slammer Jun 2022 #8
Kid Berwyn Jun 2022 #10
kentuck Jun 2022 #12
Kid Berwyn Jun 2022 #15
keithbvadu2 Jun 2022 #23
Kid Berwyn Jun 2022 #30
keithbvadu2 Jun 2022 #31
HAB911 Jun 2022 #11
kentuck Jun 2022 #13
leftyladyfrommo Jun 2022 #36
Cosmocat Jun 2022 #14
Ferrets are Cool Jun 2022 #16
Demsrule86 Jun 2022 #17
Martin68 Jun 2022 #18
world wide wally Jun 2022 #19
LineReply Plus in 2020, huge rallies in the middle of a deadly pandemic
Freddie Jun 2022 #20
keithbvadu2 Jun 2022 #25
GB_RN Jun 2022 #22
Claire Oh Nette Jun 2022 #26
AZLD4Candidate Jun 2022 #27
Stuart G Jun 2022 #29
slater71 Jun 2022 #32
Skittles Jun 2022 #33
leftyladyfrommo Jun 2022 #34
kentuck Jun 2022 #35
Please login to view edit histories.